:  
( )  

   

.  2.  .  .  .  :

)
-
-
-
ܺ
-
-
2
-
!
-
%1պ
,
h-
-
ܺ
-
-
2
-
-
!
-
%1պ
w
obu-
-
-
-
)
h-
ֺ
),
2
-
%
b-
w
obu-
%
-
ܺ
)
%1պ
-
ܺ
-
!
-
,
)
-
-
ܺ
-
2
-
-
!
-
h
-
-
-
)
:
-
ֺ
,
-
-
ܺ
h-
%1պ
-
2
-
!
-
,
)
h-
i-
-
ܺ
-
2
w-
-
!
-
ʺ
-
-
-
-
)
-
-
ֺ
,
-
)
-
-
ܺ
)
%1պ
-
ܺ
-
!
i-
)
-
-
ܺ
-
-
2
-
!
-
,
b-
w
-
ֺ
-
!
-
+
.

:

ohu[?++ h)]

[++ h)], h [++]:

h[]

[a++b] [i] [z+++++] [i]

[ ++ ]

[t , w ++ ti ohu ?]


.XVII ., , .304(I), 445 , .37.
..