:  
( )  

   

.  2.  . .  . 1

 ~.

ʺ
-
-
2
-
ܺ
-
2
h-
)
!
-
%1պ
,
2
ܺ
-
-
!
-
%1
%-
ܺ
-
-
2
-
-
ܺ
-
++
)
h-
2
w-
-
!
h-
%
-
):
ܺ
-
-
2
-
-
-
-
2
-
-
-
-
!
k-
-
-
,
+
2
-
-
-
ܺ
-
-
h-
!
%-
-
i-
:
h
-
2
ܺ
b-
++
!
h-
%1
-
+
-
ܺ
-
2
ohu-
-
-
-
++
b-
2
w-
!
-
%1
-
ֺ
2
-
-
-
-
,
h
2
b-
w-
<-
!
-
%
-
ֺ
ʺ
-
-
޺
-
-
+
k-
-
2
%-
ܺ
-
2
-
k-
-
-
:
ܺ
b-
2
++-
-
-
-
!
-
%
-
ֺ
ʺ
-
-
i-
ܺ
%2
-
!
-
+
.

:

[++] %

[c k,++ c, h ]

[++] b -

a

[++], h [b++a] < t[++]

[k% k[]++t ohui]

[tr++c]

[ ++]


.XVII ., , .304(I), 445 , .38.
..