:  
( )  

   

.  5.  .  .  .  :

g.

HW-
ܺ
-
-
!
-
%1պ
-
,,
,
++-
2
-
-
-
-
)
-
-
!
-
,
h-
ܺ
-
%2
)
-
-
ܺ
-
!
-
-
2
-
-
-
[
-
,
ܺ
h
w-
-
-
!
i-
ܺ
w-
2
-
z+++
-
k-
ܺ
-
2
-
ܺ
++,
-
-
:
+
).

:

[h] h)

[w]

[k ++%i],

[ )++].


.XVII ., , .304(I), 445 , .99.
..