:  
( )  

   

.  7. .   .   . 5

ʺ
-
-
-
-
ֺ
2
-
-
-
i-
h-
%1պ
-
2
-
2
++i-
!
-
,
2)
-
-
2
-
!
i-
ܺ
i-
2
w-
-
-
ohu-
-
-
w-
!
h-
-
,
%1պ
++-
-
-
2)
-
2
!
-
),
h
2
-
-
-
w,
+
ֺ
)
h0-
-
..
-
h
-
++-
!
-
-
.
-
%
%-
ܺ
-
ɨ
z+++-
b-
w
[
-
,
-
%-
2
)
ܺ
-
-
ֺ
2
-
-
-
-
,
h
ohu-
ܺ
-
ɨ
-
%1պ
b-
2
w
ܺ
-
2
-
!
-
,
%
h
-
ܺ
-
w-
2
b0-
-
i-
b-
w
-
-
%-
!
-
-
-
+
.

:

[?++)] ohutw [++ b],

[++]

h0t []

% [++obuw]

[z+++ ++]

bw [++]

[++]

[b0i++ i]

bw t%[++]


.XVII ., , .304(I), 445 , .132–132.
..