:  
( )  

   

.  7.  . .  . 2

ʺ
B-
w
ֺ
-
-
z+++-
-
-
-
ֺ
ohu-
-
[
-
:
ֺ
-
ܺ
w
h
..
b-
-
2
-
!
-
++
w-
ܺ
-
-
2
-
++
%-
++w-
,
ʺ
h
ohu-
ֺ
-
-
)
b-
.
-
).
%1պ
z+++-
-
-
ֺ
-
2
-
-
b-
;
-
w
z+++-
ֺ
?
2
-
ܺ
-
2
-
!
-
-
)
ܺ
-
-
2
%-
-
-
:
h-
%1պ
-
)
-
ֺ
,
-
-
-
-
!
)
-
-
+
.

:

[h] ohu

[++t]

[) ++]

[%?++]


.XVII ., , .304(I), 445 , .140–140.
..