:  
( )  

   

.  7.  . .  . 3

%
-
-
ܺ
?
++i-
)
-
ֺ
,
h-
2
-
-
w-
!
-
++-
),
ʺ
h
-
-
-
ֺ
w-
-
%
-
)
i-
:
%
b-
-
-
ֺ
-
-
h-
-
!
-
-
-
+
.

:

& c) t, hcw[++] [)++)], h tw[++] i: b % n[?++] h[?++].


.XVII ., , .304(I), 445 , .140.
..