:  
( )  

   

.  7.  .  .  . 1

 ~.

%
B-
w
-
-
-
ܺ
-
-
-
-
ֺ
-
-
%-
ܺ
-
2
)
-
-
-
w,
%
w-
k_-
ֺ
)
-
%
-
i-
2
)
-
-
,
%1պ
-
-
-
-
-
ֺ
)
-
ܺ
-
2
-
-
-
i-
,
ֺ
-
..
-
-
)
!
-
-
-
+
.

:

[++] [++] %

) [t]

w[] k_

[++]i


.XVII ., , .304(I), 445 , .141.
..