:  
( )  

   

.  7.  .  .  . 2

%
-
-
-
-
++
-
-
++
-
-
-
-
ֺ
-
2
-
-
,
-
%-
!
-
-
,
+
2
++i-
1
-
-
)
i-
-
ֺ
,
-
-
!
-
-
+
?.

: [%, c i++) ]


.XVII ., , .304(I), 445 , .141–141.
..