:  
( )  

   

.  7.  . .   . 3

%
-
Ժ
-
ֺ
,
+
?
O
-
-
ֺ
-
-
-
!
)
-
-
:
h
%
-
%-
-
ֺ
)
+
b-
w
-
2
-
-
-
-
%
%-
-
i-
z+++
-
ֺ
,
2
b0
w-
-
-
,
%
-
-
-
)
-
-
-
ֺ
ohu-
-
ֺ
,,麺
-
..
,
-
-
-
-
i-
)
2
)
!
-
)
b-
w
-
-
%-
)
-
2
-
!
-
:
%
b-
w
w-
ۺ
-
ֺ
w-
i-
!
%-
++)
-
+
.

:

[)]

[++w] &

[++%]

[++]

[w++]

[t c), k] w[i++] %) [t]


.XVII ., , .304(I), 445 , .142.
..