:  
( )  

   

.  7.  . .  . 1

 ~. .

ʺ
%1պ
z+++-
-
-
-
-
h-
ֺ
-
2
-
-
!
-
-
w,
+
2
ohu-
2
-
2
-
i-
)
h-
-
ֺ
-
2
-
,
-
-
!
-
-
+
?.

:

2

%
-
-
ֺ
%
-
ֺ
2
-
-
-
-
,
w-
%
-
-
h-
ֺ
)
k_-
i-
!
-
w-
,
-
-
!
-
-
+
?.

:

[•++] [] % [] [++], [w++] h) k_ iw, c &.

3

ʺ
%
-
-
w
-
-
ֺ
++
+
ֺ
-
-
..
-
++
-
|-
!
-
-
-
,
h
%
-
-
++i-
ֺ
)
-
ܺ
-
-
2
-
-
-
-
,
%1պ
-
-
i-
-
-
-
.
-
2
-
w
i-
ۺ
-
ֺ
:
2
b-
w
h-
-
-
!
-
-
i-
,
-
%
)
ܺ
-
-
ֺ
,
b-
w
ܺ
-
2
-
-
-
-
,
-
%1պ
-
-
ֺ
,
ܺ
-
%-
2
-
-
-
z+++-
,
!
-
-
+
.

:

[++]

w [++]

[i ++i w ]

[ohu]

bw [] t []

[%++]

[ ++]

c, g.

%
-
-
w
-
ܺ
-
%
-
-
ֺ
-
ֺ
,
ʺ
-
-
..
-
)
ܺ
h0-
-
2
-
-
ܺ
-
2
-
i-
ohu-
-
-
!
-
-
-
+
.

:

[++])

[]


.XVII ., , .304(I), 445 , .143, 143, 143–144, 144.
..