:  
( )  

   

.  7.  . .  . 3

ʺ
%
-
-
w
-
-
ֺ
++
+
ֺ
-
-
..
-
++
-
|-
!
-
-
-
,
h
%
-
-
++i-
ֺ
)
-
ܺ
-
-
2
-
-
-
-
,
%1պ
-
-
i-
-
-
-
.
-
2
-
w
i-
ۺ
-
ֺ
:
2
b-
w
h-
-
-
!
-
-
i-
,
-
%
)
ܺ
-
-
ֺ
,
b-
w
ܺ
-
2
-
-
-
-
,
-
%1պ
-
-
ֺ
,
ܺ
-
%-
2
-
-
-
z+++-
,
!
-
-
+
.

:

[++]

w [++]

[i ++i w ]

[ohu]

bw [] t []

[%++]

[ ++]


.XVII ., , .304(I), 445 , .143–144.
..