:  
( )  

   

.  7.  .  .  . 3

u

+
%-
2
k-
ܺ
:2
h-
2
-
!
-
,
+
2
-
-
-
%-
,
+

"i , cw i: c, &" "i ":

2
-
++-
-
i-
-
)
-
-
ֺ
,
%-
-
ܺ
i-
2
-
++-
-
-
,
+
h
%
-
-
2
-
i-
-
ֺ
-
-
..
.
2
-
i-
k-
,
-
-
-
!
w-
-
,
-
)
-
)
-
-
ֺ
-
ֺ
-
i-
%
-
)
.
b-
%
-
w-
-
k-
-
-
-
ֺ
,
+
ֺ
-
..
-
-
2
-
,
-
!
-
,
-
ܺ
h
2
-
-
-
w,
ohu-
2
-
1
-
-
)
w
|-
ֺ
,
h
-
)
!
-
-
+
.

:

[++]i

[%i++h0] tw

[h] i

t[++]

[ h++]

[]k

ohu [ |++|]


.XVII ., , .304(I), 445 , .144–145.
..