:  
( )  

   

.  8. .   .  . 1

 ~. .

+
-
2
ܺ
-
2
h-
-
,,
,
-
-
-
2
-
-
:
ʺ
-
ܺ
2
-
-
,,
-
%
-
-
2
-
-
-
-
,
2
-
2
-
-
,,
-
%
-
2
b-
-
-
-
%
z+++-
-
-
2
-
-
k_-
,
-
-
2
-
i-
ܺ
h
2
-
%-
!
-
%
i-
,
-
2
%
-
,
!
-
-
+
?.

:

[++ h)] c <t[++], [++] t): [++ h)] [++)] , [++ &] b: [k_,++, ] ci[ h++,] %i, [h] t , &.


.XVII ., , .304(I), 445 , .151.
..