:  
( )  

   

.  8.  . .  .

g

ʺ
H-
6
-
8
-
7
2
-
!
-
Nֺ
2
-
ܺ
i-
9%
-
-
!
,
-
-
:
+
2
-
=)
-
9
-
,,
2
-
-
i-
,
ʺ
b-
ܺ
8
-
7
-
2
-
!
-
Nֺ
++i-
2
)
ܺ
|-
9%
-
!
-
-
-
+
.

:

Ht [i] i, : t ti, b c) |[++] [].


.XVII ., , .304(I), 445 , .158.
.