:  
( )  

   

.  8.  . .  . 3

6+
-
-
2
-
=)
-
2
-
9
-
,,
,
-
2
-
O
2
-
H
-
!
-
6
,
=
h-
-
2
-
=
ܺ
-
6
-
ܺ
0%2
-
-
9ֺ
-
2
-
-
-
[
-
,
ܺ
h
2
w-
-
!
-
8%
i-
7(
6
w-
2
-
ܺ
-
6
++
-
2
k-
Hܺ
-
9%
-
++,
!
-
-
+
.

: t c, t , [h] h , h wi [] [k ++%i], .


.XVII ., , .304(I), 445 , .159–160.
.