:  
( )  

   

.  8.  . .  . 1

 ~.

6+
-
-
2
-
9
-
,,
9
ܺ
-
6
ܺ
++i-
0%2
)
9
-
9ֺ
,
9ֺ
h
-
0..
-
H
-
H
-
Hܺ
-
9%
i-
2
!
-
6
:
ʺ
-
-
ܺ
9%
k-
2
!
-
+
k.

:

c c) t, h t[)++ h)] i : [k++ki] k.


.XVII ., , .304(I), 445 , .161–162.
.