:  
( )  

   

.  8.  .  .  . 1

 ~ ,

ʺ
w-
6
-
-
2
8
-
!
-
6
6+
-
H
-
2
-
2
-
ܺ
!
-
7
,
-
H
w-
H
-
2
-
=)
-
,
2
-
9)
-
9ֺ
:
0%2
H
Hܺ
-
2
-
!
-
6
2
b-
Hܺ
w
hz+++
2
-
-
-
N
-
[
|-
,
-
2
ܺ
-
6
k
ܺ
-
9%
-
%-
!
-
-
-
+
.

:

w[ ++ ] w[++] [t ] c c [t ]: t bw hz+++ |, k t%.


.XVII ., , .304(I), 445 , .162.
.