:  
( )  

   

.  8.  .  .  . 2

7
B-
ܺ
h-
0
-
9
%
-
?
)
!
-
6
-
9%
8)
-
-
8ֺ
ܺ
-
-
2
9
h-
8
ܺ
-
-
2
?
-
-
i-
,
7)
-
6
2
-
ܺ
)
!
++i-
6
),
-
9%
ܺ
-
6
Hܺ
-
%-
8ֺ
),
ܺ
h-
-
2
-
ܺ
-
9
-
6+
w
Hܺ
-
-
2
|-
-
.
2
8
b0-
2
9
obu-
9%
w
2
ohu-
!
-
6
)
9%
-
i-
ܺ
2
-
8)
-
6
-
1
1
h-
!
-
6
:
8
2
9
-
9%
2
-
!
-
6
)
9%
-
ܺ
-
6
-
H
-
H
Hܺ
-
-
2
-
!
-
6
:
h-
9%
w-
-
-
i-
8%
-
H
-
Hܺ
-
2
-
Hܺ
h-
2
ܺ
6
++i-
0%2
)
9
-
9ֺ
,
-
2
i-
0
-
2
-
H
-
!
-
6
),
b-
ܺ
2
-
ܺ
-
2
-
!
i-
9N%
,
6
h
-
2
-
ܺ
-
2
-
i-
=n
-
-
2
8%
-
7
-
+
.

:

[B++B] [] h% [] ) [], ) b & [i++w]: t ) c), c %), h[w++] | . b0[++?] obuw ohu) i [++b] h: i )[,] t : hw [i++ti] [h ] h) [] c) t, b ci [)++], [b i++b w ki], h [++] ci[++] [++w] c.


.XVII ., , .304(I), 445 , .162–163.
.