:  
( )  

   

.   . 2.

_. t. c. t.

ʺ
-
%
-
ֺ
-
2
%-
)
-
ۺ
-
ֺ
O
w-
-
2
-
-
2)
-
,
ܺ
-
-
2
w-
-
ܺ
-
!
-
-
++-
,
-
%-
%1
ɸ
=-
-
ܺ
%-
2)
)-
%
-
%,
ܺ
h
%
k_-
-
Ժ%
):
2
)
++i-
-
2
-
O
-
ֺ
,
ֺ
-
..
-
obu-
w
ܺ
-
-
ֺ
h
2
ohu-
-
-
w-
:
ܺ
-
%
-
ۺ
-
ֺ
2
-
i-
-
-
,
)
K
2
-
ܺ
h-
-
-
ֺ
,
ܺ
b-
-
2
)
-
ۺ
-
ֺ
2
-
)
%2
-
!
w-
+
.

:

ʕ [%++ohu] w[,] , % b % [++] %, h k_ ): ) c [c++ b], [obuw h++ ] ohutw: i[], [K++w] h, b []) w.

g. c. t.

ʺ
-
ܺ
i-
)
!
-
%
-
ֺ
2
h-
%
2
-
-
!
-
,
b-
2
w
-
)
-
ۺ
-
ֺ
++
O
w-
-
2
-
2)
-
,
h
2
b-
!
-
%1
-
h
!
-
%
-
ֺ
2
ohu-
-
!
-
h-
).
ܺ
-
)
-
-
!
i-
,
-
%
-
-
)
Ժ
++i-
%
)
ʺ
-
-
2
O
-
ֺ
):
ֺ
-
..
,
-
ܺ
%-
-
ֺ
-
ܺ
-
)
h
-
ֺ
:
ֺ
-
,
2
-
ܺ
-
1)
-
ܺ
-
%
-
++
ۺ
-
ֺ
h
-
ܺ
-
%1
-
!
-
ɸ
)
-
2
-
O
-
i-
!
-
%
-
++,
h
2
)
-
ۺ
-
ֺ
ܺ
-
%2
-
!
i-
+
.

:

i[)++] t, [bw ,] hz+++ , [bw ,] h b[++] %, h ohu[ h).++,] ) i t [c)], []): , %[++] ) h : , [ ++ ] [)++)] i , h [i++].

.

. t. c. t.

!
v-
%
-
ֺ
-
2
-
)
-
-
ۺ
-
-
ֺ
b-
ܺ
-
|-
!
-
%2)
-
-
,
)
h
2
-
ܺ
-
-
%
-
-
ۺ
-
ֺ
:
-
w
!
a-
ɸ
ohu-
2
-
O
-
!
++-
-
%
i-
;
)
h-
2
-
-
-
ֺ
%2)
-
-
ֺ
,
h
ܺ
-
2
-
-
ܺ
-
!
b-
%
-
ֺ
-
ܺ
-
-
+
-
-
2
2)
b-
ɨ
++
ɸ
-
,
-
ɸ
)
ɨ
h
ۺ
-
ֺ
)
2
h-
-
!
-
-
,
-
ֺ
-
ܺ
-
-
%1
-
-
ܺ
-
2
-
ܺ
-
w-
!
%
h-
ֺ
w,
ohu-
!
-
-
w-
z+++-
i-
-
ֺ
2
-
O
),
h
ܺ
-
%2
%-
%
h-
)
-
%1պ
-
ܺ
h-
2
z+++-
ۺ
-
ֺ
,
)
b-
2
w
-
!
-
-
%1
-
%2
h
-
-
+
.

.196

1)
-
2
-
-
)
-
-
)
-
-
-
2
-
-
%1պ
+
+
ɺ
+
+

.

:

v[++] [a++a] | , h [++%], w [++] a ohu [i++i], h , h t b [++ohu] [] b []: [h?] [)++], <t c. [++] w hw, ohutw i ), h % h) t hz+++ , bw h c.


.XVII ., , .304(I), 445 , .196, 196, 196–196.
.