:  
( )  

   

.   . 3.

_. t. c. t.

ʺ
B-
O
w
ֺ
+
2
++i-
-
..
-
-
ɺ
,
)
-
2
-
ܺ
-
ܺ
-
%2
-
)
-
ֺ
,
-
2
-
!
-
:
|-
,
-
!
-
,,!
ֺ
h-
-
ܺ
-
2
ܺ
h-
2
-
!
-
,
1
ohu-
ܺ
-
-
2
w-
2
O
-
ֺ
ֺ
h-
-
,
+
2
-
ܺ
-
2
-
!
-
+
2
h-
-
-
!
-
-
-
,
)
b-
2
++-
!
-
%3
-
ɸ
-
%2
-
-
-
-
ʺ
ܺ
-
-
ֺ
)
w-
2
-
-
-
!
-
:
-
,
ܺ
-
-
ֺ,,
-
ֺ
,
ohu-
!
-
,,!
-
-
-
-
%2
-
)
i-
ֺ
2
-
-
!
-
-
:
i-
+
.

:

Bw c t, [ %++ ? ] [ ++h ] |, [++% ] ) h[++], [ouw++w] h, [h?++h], a [++] , t) [], [h] , [] ohu i [ i++ i].


.XVII ., , .304(I), 445 , .196.
.