:  
( )  

   

.   . 4.

. t. c. t.

%1պ
Obu-
-
!
-
?
,,!
-
w,
h
ܺ
-
%
i-
2
-
Ժ
-
ֺ
-
!
%
,
++i-
):
2
%1
-
ܺ
w-
-
-
ܺ
-
2
-
-
b-
:
)
-
ֺ
-
ܺ
-
-
2
-
-
!
a,
b-
ź
ܺ
-
%1պ
-
2
-
!
-
ɺ
ɸ
-
-
)
+
-
-
-
-
,
%1պ
)
2
-
%1
-
w
ܺ
%1պ
-
2
-
!
-
ֺ
b-
-
,
-
-
-
:
-
%
),
)
b-
2
-
2
-
[
-
),
%1պ
)
O
+
ɸ
-
-
,,
-
ֺ
-
w-
h-
w
%
b-
ܺ
-
2
h
-
!
-
%
-
)
-
ֺ
,
%1պ
-
2
%-
!
-
-
-
-
-
++,
%
-
-
!
%
)
-
-
!
-
%
-
i-
:
-
2
w
%1
-
-
ܺ
)
-
-
i-
ֺ
ohu-
ɨ
-
-
:
2
%1
-
-
ֺ
)
h
-
Ժ
%-
,
ֺ
-
-
-
ɸ
-
-
-
ֺ
k
-
?
-
-
+
).

:

[Obu ? w++Obu & )], h i , c): w [++] b: [++] [++%] [a], [b ++a k] [:] ) w b[, ++;] ), b [ )++%)], ) w hw; a[?] [h] [++] k% , [++] ) i[++]: w h) [i++] ohut: ) h % [] k & ).


.XVII ., , .304(I), 445 , .198–198.
.