:  
( )  

   

.   . 7.

_. t. c. t.

ʺ
B-
%1պ
w
-
!
-
%2ֺ
-
-
ܺ
,
-
2
i-
-
w-
,
%1պ
ܺ
-
!
-
%
-
ֺ
2
i-
w-
-
+
ֺ
h
-
..)
-
ohu-
-
-
!
++i-
-
,
)
h-
%2
-
-
-
:
-
2
-
b0-
ܺ
-
ֺ
,
h
ֺ
-
ɺ
w-
2
%-
[
-
-
-
2
h-
ۺ
-
ֺ
,
h
!
-
%
-
ֺ
ʺ
%-
-
ܺ
-
ֺ
-
-
ɺ
-
2
?
[
-
++.
-
!
%
-
%2
ohu-
-
-
+
ֺ
-
-
..)
-
++i-
!
)
-
%-
+
.

:

Bw [++] c, | [++], [ ++ ] [++], |w , h | [ou++] c, h : b0 [%], h [ k w% h++w% k] h ], h [] [%++&] & b. [++] ohu[++], c) %[++].

g. t. c. t.

ʺ
-
%1պ
)
-
)
ܺ
-
-
!
-
%
-
ֺ
-
-
2
,
-
-
,
ʺ
b-
w
-
%1պ
)
h-
ܺ
i-
-
!
%
h-
ֺ
),
ܺ
-
-
ֺ
)
ܺ
h
-
ɺ
)
h-
-
..
)
ܺ
-
-
2
-
-
++
2
-
-
w-
-
:
h
-
2
ۺ
-
ֺ
ܺ
w-
ֺ
-
-
ɺ
-
-
0-
!
-
-
-
,
?
%1պ
-
h-
2
-
ܺ
-
!
h-
ֺ
,
h
!
-
%
-
ֺ
%2
b-
ֺ
ܺ
h
w-
!
-
%
-
%2
)
h-
-
).
h-
%1պ
-
-
-
ܺ
-
!
-
%
-
ֺ
-
)
!
-
-
+
.

:

) ) c, [t++] , bw ) [h++h] h), ) h t) [] h) [] [++ws]: h t , [h h),] c t0, & [h b], h [ b++ b], [h ) h)] [) ) t], [h] t [i ),] [c++d ] [t ].

. t. c. t.

)
)
ֺ
+
),
!
h
%
-
ֺ
w,
)
h
%2
)
ohu
%
-
ֺ
-
2
|-
-
-
,
%
-
2
h-
-
-
!
z+++-
-
%,
2
-
ۺ
-
ֺ
,
ֺ
?
-
ܺ
-
-
2
-
ɺ
,
-
!
-
%2
-
,
h-
-
.
2
-
-
-
-
-
!
ou-
-
-
,
%
-
-
w
%
-
ܺ
-
2
h
-
-
-
2
-
-
-
i-
!
w-
%-
-
,
h
ܺ
-
-
%
-
2
b-
w
-
++
!
-
k-
i-
.
2
z+++-
Ժ
%
ܺ
h
%2
-
-
-
-
,
a-
%1պ
-
-
ܺ
-
-
!
%
-
ֺ
)
-
-
-
!
-
++i-
+
).

:

) ), h w, h ) ohu | , [] h %, [++], & , [++], <t[++][,++;] [][++] ohut), w [++] h ci w%, h a w ki. [h b] h , [a] [++%] [)++`] c).


.XVII ., , .304(I), 445 , .200, 200–202, 202.
.